Page 6 - Emiter_Promo_2016
P. 6

OMNIBUS                                   www.emiter.com.mk

vo Germanija. Negovite sinovi Karl, Vilhem i Fridrih se vpu-

[taat vo avtomobilskata avantura vo 1898 godina. Slednata

godina go napravile svojot prv avtomobil. Ostanatoto e istorija

1 koja uspe[no trae do dene[ni denovi. Tome Skenderovski

 ELEMENT 117 В– INDIREKTNO POTVRDEN                     stvena vizija za podvodna zaednica i se nadeva deka negovata
                                      golema ideja eden den ]e stane stvarnost.
   Na 1. maj 2015 godina, Physical Review Letters go objavija trudot
na J. Khuyagbaatar et al., [to e zna~ajna potvrda za formiraweto         Angliskiot dizajner Fil Poli ponudi futuristi~ki koncept
na sinteti~kiot element 117 (ununseptium). Nuklearnata sinteza       za samoodr`liv prostor za `iveewe pod voda. @ivotot pod
na na elementot 117 za prv pat e objavena vo 2010 godina, od        branovite na okeanot mo`ebi izgleda kako fantasti~en koncept,
strana na amerikansko-ruski istra`uva~ki tim predvoden od          no Poli ja dizajnira[e Sub Biosfera 2 kako realna mo`nost za
Juri Oganesian. Vo toa vreme, vo nuklearnata laboratorija Dubna       domuvawe vo bliskata idnina. Konceptot sodr`i vizija za pod-
se sintetizirani okolu dvaesetina atomi na elementot 117 pri        voden grad namenet za "akvanautite, turistite i okeanografskite
sudiri na izotopi od 48Ca (kalcium) i 249Bk (berklium).           nau~nici, kako i op[to za podolg podvoden prestoj na lu\e,
                                      rastenija i `ivotni".
   Sintezata na elementot 117 e potvrdena vo GSI Helmholtz
centarot vo Darm[tad, Germanija. Ovoj centar sorabotuval so           Mre`ata se sostoi od centralen biom (ekosistem od flora
Nacionalnata laboratorija vo Tenesi, SAD kade [to e izvr[en         i fauna) namenet za poddr[ka, koj[to go opkru`uvaat osum
eden od najmakotrpnite ~ekori vo samoto istra`uvawe В– for-         sferi~ni biomi nameneti za `iveewe. Centralniot biom gi
                                      kontrolira i gi nabquduva uslovite za `ivot vo kompleksot,
mirawe na elementot-prethodnik, berklium, vo dovolni koli~ini        vklu~uvaj]i go obezbeduvaweto sve` vozduh, voda, hrana i elek-
(okolu 13 mg). Poradi niskata frekvencija na formirawe na          tri~na energija, kako i kontrola na atmosferskiot pritisok.
elementot 117 (okolu eden atom na sedmica) i negovata nes-         Vnatre, sistemot ]e poseduva banka od semiwa za odgleduvawe
tabilnost, formiraweto na ovoj element e potvrdeno preku          nasadi vo hidroponski sistemi za prehrana na 100-te `iteli vo
nabquduvawe na dobienite produkti od negovoto raspa\awe.          ovoj sistem.

   So ovaa studija kone~no se zatvora skepticizmot okolu            Centralnata kapsula ]e se izdiga 40 kata nad povr[inata na
sintezata na ovoj element. Vo me\uvreme, sedmiot period od         vodata, dodeka dopolnitelni dvaeset kata ]e se bidat potopeni
periodniot sistem na elementite e celosno popolnet. Me\u-          pod povr[inata. Sekoja od okolnite individualni kapsuli ]e
narodniot sojuz za ~ista i primeneta hemija (IUPAC) e na poteg       bidat podeleni so deset kata nad i deset kata pod povr[inata
da go re[i trajnoto imenuvawe na ovoj element.               na vodata, ~inej]i na ovoj na~in kompleks so povr[ina od okolu
                                      340 m2 zasidrena za morskoto dno.
   Se razbira, tuka ne prestanuva potragata po novi elementi.
Mnogu teoretski i ekperimentalni studii uka`uvaat na postoewe          Pokraj toa [to go dizajnira[e negoviot grad od soni[tata,
na elementi so takanare~eni, "magi~ni" atomski broevi i masi.        Poli e vo potraga i po izdava~ za negovata SF-trilogija od knigi,
Vakvite elementi se karakteriziraat so "anomalna stabilnost",        nameneta za mladi, so naslov "Moralen red". Knigite prika-
[to se veruva deka ovozmo`uva pogolema trajnost i nivna           `uvaat civilizacija koja `ivee pod povr[inata na okeanot vo
polesna detekcija.                             podvoden svet sli~en na ponudeniot futuristi~ki dizajn na Sub
                                      Biosfera 2.
                           Aleksandar Kondinski
                                         Dali podvodniot svet na Poli ]e go vidi svetloto na denot,
 PODVODNI @IVEALI[TA ZA IDNINATA                      ostanuva da se vidi.

   Vi se dopa\a idejata za `ivot pod voda? Eden dizajner so                                        N. Stojanovska
pasija za konceptot na podvodno `iveewe sozdade negova sop-
                                                AIRLIJA 6 TB!

                                         Imaj]i go Cloud Computing-ot predvid, Seagate go pretstavi
                                      prviot SATA 3,5 in~en hard disk so kapacitet od 6 TB. Kako model,
                                      prvenstveno e namenet za NAS-sistemite od kategorijata Enter-
                                      prise, koi obedinuvaat i do 16 diskovi, i e dizajniran da odgovori
                                      na potrebite na intenzivno, 24x7 rabot-
                                      no optovaruvawe, kade [to visokite
                                      performansi se od vitalno zna~ewe.

                                         Nazivot e Seagate Enterprise NAS
                                      HDD i e dostapen vo verzii so 2, 3,
                                      4, 5 i 6 TB. NAS-sistemot od 16
                                      diskovi sposoben e da ispora~a
                                      do 96 TB/s. So upotrebata na RV
                                      senzorskata tehnologija, ovie
                                      diskovi mo`at da go odr`u-
                                      vaat nivoto na performan-
                                      si pri intenziven protok na
                                      podatoci i nivno intenzi-
                                      vno vnesuvawe i is~ituvawe, so
                                      [to bez problem mo`e da odgovori na po-
                                      baruvawata na biznis korisnicite.

6 Promotiven besplaten broj - juli 2016 g.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11